طراحی سایت
Live Tabs
 

نام:سارا

نام خانوادگی:خاکسار

مدرک تحصیلی:فوق دیپلم بهداشت

مقطع تحصیلی:کاردانی

پست سازمانی:مربی آموزشگاه بهورزی

سابقه کار:17سال

آدرس الکترونیک:sarakhaksar90@yahoo.com

تلفن تماس:3239931

 

 


 

  نام:مظفر
نام خانوادگی:الفتی

مدرک تحصیلی:کارشناس بهداشت عمومی

مقطع تحصیلی:کارشناسی

پست سازمانی:

سابقه کار:

آدرس الکترونیک:

تلفن تماس:

 

 

وظایف مرکز آموزش بهورزی:

1-پذیرش بهورز: پس از اخذ مجوز بکارگیری نیرو ازدانشگاه علوم پزشکی ایلام جهت روستاهایی که نیاز به بهورز می باشد،مرکز بهورزی اقدام به پذیرش دانش آموز بهورزی ازطریق آزمون ومصاحبه با هماهنگی مرکز بهداشت استان می نماید. شرایط عمومی داوطلبان شغل بهورزی به قرارزیر میباشد

*دارا بودن دیپلم متوسطه

*سن داوطلبان مونث 28-18سال

*سن داوطلبان مذکر 30-18سال تمام می باشد.

*داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم برای داوطلبان مرد

*نداشتن سابقه سوء پیشینه وداشتن مقبولیت اجتماعی

*بومی بودن داوطلب

 

 

2-آموزش بهورز:پس از طی قبولی وگزینش داوطلب بهورزی کلاسهای آموزش شروع میشود مواددرسی  

1.   مواد درسي و تعداد ساعات و تقويم زماني برنامه آموزش بهورزي بر اساس نظام واحدي به ميزان 2719 ساعت در مدت 18 ماه معادل 60 واحد با احتساب دروس نظري و عملي و كار‌آموزي مي‌باشد كه اين تعداد واحد طي دو مرحله تحت عنوان پايه اول و دوم انجام مي‌شود

 

 

3. نظارت : پس از اتمام كار‌آموزي در پايه دوم مربيان مرکز آموزش  بهورزي هر دو هفته يكبار از خانه‌هاي بهداشت دانش‌آموزي بازديد مي‌نمايند و نقائص و اشكال بهورز دانش‌آموز كه ممكن است در حين كار داشته باشد بر طرف مي‌نمايند .  اين نظارت و بررسي كارهاي بهورز در خانه‌هاي بهداشت دانش‌آموزي تا زمان استخدام قطعي كه معمولاً دو سال بطول مي‌انجامد ادامه دارد .

 

 

1-برگزاری جلسات شورای بهورزی وشورای مربیان

2-برگزاری مراسم روز بهورز

3-برگزاری آزمون نیازسنجی بهورزان دراسفندماه 91

4-برگزاری آزمون فصلنامه بهورز

5-ارسال گزارش عملکرد فصلی مرکز

6-برنامه ریزی ونظارت برعملکرد پرسنل مراکز بهداشتی درمانی به اتفاق تیم کارشناسی

7-برنامه ریزی ونظارت برنحوه عملکرد بهورزان خانه های بهداشت

8-شرکت دردوره های آموزشی سایر واحدها

9-تامین تجهیزات مورد نیاز مرکز

10-تامین وتجهیز خوابگاه دانش آموزی

11-برگزاری جلسات کمیته آموزش

12-برگزاری دوره های آموزشی براساس نیازسنجی بهورزان

13-همکاری با واحدها دربرگزاری سمینارها وکارگاههای آموزشی

14-تنظیم برنامه کارآموزی مهارت آموزان بهورزی نهرخان وکلان

15-پیگیری دریافت مجوز جذب بهورز خانه بهداشتهای چالانچی وچهارمله

16-پیگیری تعمیرات مورد نیاز خانه های بهداشت

17-مشارکت درارزیابی امورفنی بهورزان شاغل (ارزشیابی سالیانه-ارتقاء شغلی-تغییر عنوان انتقال و........)

18-تحلیل نتایج بازدیدها وارائه طرح مداخله ای آموزشی به منظور ارتقاء برنامه های آموزشی

19-تهیه ونظارت برسوالات امتحانی ویژه آزمونهای نیاز سنجی هر6ماه یکبار

باتوجه به نتایج آزمون نیازسنجی آموزشی بهورزان دراسفند91ونتیجه 8/68%حاصل ازاستخراج نتایج آزمون لذا افزایش میزان آگاهی بهورزان به عنوان اولویت اول بهورزی شهرستان تعیین شده است.

 

 

جستجو