طراحی سایت
Live Tabs
 

ام ونام خانوادگی:علی خان حاتمی    

مدرک تحصیلی:کاردان اتاق عمل

پست سازمانی:کارشناس مسئول امور دارویی

 و مسئول روابط عمومی

پست  الکترونیک

Alikhanhatami@yahoo.com

تلفن تماس: 3234258 0843 

 
 
 
جستجو