طراحی سایت
Live Tabs

نام : زینب

نام خانوادگی : شفیعی

پست سازمانی : کارشناس آموزش سلامت

مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت عمومی

پست الکترونیک :

تلفن : 3235060-0843

 

شرح وظایف واحد آموزش سلامت ستاد مرکز بهداشت شهرستان

1.       اجرای برنامه های ابلاغ شده از طرف  معاونت  بهداشتی  دانشگاه به واحد آموزش سلامت

2.       برنامه ریزی برای انجام نیاز سنجی آموزشی براساس اولویت های سلامت شهرستان

3.       طراحی برنامه های آموزشی  بر اساس نتایج حاصل از نیاز سنجی آموزشی وسایر شواهد در شهرستان

4.       ارائه مشاوره فنی در زمینه آموزش و ارتقای سلامت به واحدهای زیر مجموعه شبکه وسایر سازمان ها،ادارات ونهادهای در شهرستان

5.       آموزش کارکنان ستادی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان در موضوعات آموزشی، ارتباطی،اطلاع رسانی و ارتقای سلامت

6.       برنامه ریزی برای انتقال مهارت های آموزشی ،ارتباطی واطلاع رسانی به اعضای تیم سلامت

7.       ارزشیابی برنامی  های آموزش وارتقای سلامت و نظارت بر رعایت استانداردها در فرایند های آموزش سلامت شهرستان

8.       مشارکت در طراحی واجرای بسیج های اطلاع رسانی آموزشی در سطح شهرستان

9.       توزیع منابع مالی برنامه های آموزشی وارتقای سلامت درشهرستان

10.   جلب حمایت وهمکاری درون بخشی برای پیشبردبرنامه های  آموزش وارتقای سلامت شهرستان

11.   مشارکت در طراحی واجرای برنامه های جلب  حمایت و مشارکت سازمان ها، ادارات و نهادهای دولتی وغیر دولتی شهرستان برای  پیشبرد اهداف آموزش و ارتقای سلامت

12.   همکاری  با رسانه های  جمعی شهرستان در طراحی واجرای برنامه های آموزش سلامت

13.   مشارکت درایجاد و توسعه  محیط های حامی سلامت (مانند پایگاهای مقاومت بسیج،بیمارستان های مروج سلامت،مدارس مروچ سلامت وجوامع ایمن)در شهرستان

14.   مشارکت در شناسایی وتحلیل تعیین کننده های اجتماعی سلامت با هدف تعیین اهداف مداخلات آموزش وارتقای سلامت در سطح شهرستان

15.   مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های ترویج سبک ندگی سالم با استفاده از رویکردهای مناسب در شهرستان

16.   توسعه برنامه های مشارکتی  و تقویت تشکل های  داو طلبانه در حوزه سلامت شهرستان

17.   مشارکت در گسترش برنامه های  سلامت در مراکز آموزشی،محیط های کار ،مراکز ارائه خدمات سلامت ومکان های عمومی

18.   همکاری با سایر واحد های معاونت بهداشتی در طراحی واجرای مداخلات در شهرستان

19.   مشارکت در طراحی  واجرای برنامه های مرتبط با مناسبتهای سلامت در سطح شهرستان

20.   جمع آوری ،تحلیل ،گزارش وبازخورد آمار مربوط به فعالیت های آموزش آموزش سلامت مراکز بهداشتی در مانی تابعه

21.   حمایت از تولید و توسعه منابع منابع علمی، رسانه ها وبانک های اطلاعاتی آموزش و ارتقای سلامت درشهرستان

22.   مشارکت در طراحی و اجرای پژوهش های کاربردی در حوزه آموزش و ارتقای سلامت در شهرستان

23.   شناسایی و حمایت  ایده های نو آورانه در زمینه آموزش و ارتقای سلامت منطقه همکاری با بخش آموزشی دانشگاه برای انتقال مهارت  های آموزش و ارتقای سلامت به دانشجویان رشته های علوم پزشکی و معرفی رویکردها و برنامه های جدید در شهرستان.

 
جستجو