طراحی سایت
Live Tabs
 

نام و نام خانوادگی : حدیث محمدی

مدرک تحصیلی:

کارشناس ارشد روانشناسی

مقطع تحصیلی:کارشناسی ارشد

پست سازمانی:کارشناس بهداشت روان

سابقه کار: 2سال

پست الکترونیک:

تلفن تماس:3238759-0843

 

 

شرح وظایف کارشناس مسؤول برنامه سلامت روان ، اجتماعی و پیشگیری ازاعتیاد

1-      برگزاری کمیته شهرستانی بهداشت روان

2-      پذیرش مسئولیت علمی – اجرایی برنامه‌های بهداشت روان

3-      برنامه ریزی آموزش پزشکان عمومی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی به منظور ارتقاء کیفیت علمی ارایه خدمات در برنامه بهداشت روان مطابق با دستورالعمل

4-     نظارت علمی بر تهیه متون – پوستر – پمفلت و نشریات مرتبط با برنامه بهداشت روان

5-    مشارکت در امر پایش برنامه‌های اجرا شده در سطح شبکه

6-    همکاری با مدارس مروج سلامت

7-   شرکت در جلسات بین بخشی  

8-   برگزاری کارگاه های آموزشی در جهت پیشگیری از اعتیاد در شهرستان

9-   برنامه ریزی و برگزاری کارگاه های آموزشی در زمنه پیشگیری از خودکشی

10-    نظارت و پایش برنامه‌های سلامت روانی و اجتماعی و اعتیاد در مراکز بهداشتی – درمانی شهرستان  

11-      تهیه وتدوین متون  آموزشی جهت ارتقاء آگاهی، دانش و مهارت پرسنل سلامت روان

12-      ارتقاء آگاهی و دانش عموم جامعه و فرهنگ سازی از طریق تدوین و انتشار متون آموزشی یا از طریق رسانه‌ها

13-      مشارکت در برگزاری کارگاه‌های استانی جهت ارتقاء آگاهی، دانش و مهارت پرسنل سلامت روان

14-      برگزاری جلسات کارشناسی با حضور کارشناسان و مسئولین ادارات ذیربط جهت تبادل نظر، تصمیم گیری و برنامه ریزی در سطح شهرستان

15-      تعیین و محاسبه شاخص‌های برنامه ادغام سلامت روان

16-      پایش و نظارت برنامه ادغام سلامت روان

17-   جمع آوری و ثبت آمار خودکشی و ارسال آن به معاونت بهداشتی

18-    هماهنگی جهت جلب مشارکت و حمایت مسئولین و سیاستگذاران در اجرای برنامه‌های سلامت روان

19-    هماهنگی جهت ارزشیابی برنامه ادغام سلامت روان و رفع نواقص موجود در اجرای برنامه

20-    مشارکت درون بخشی و بین بخشی با سایر ادارات جهت ارتقاء برنامه‌های سلامت روان

21-    مستند سازی اقدامات انجام شده و تدوین گزارش عملکردهای سالیانه

22-   تعیین اهداف، چشم انداز، رسالت و برنامه‌های عملیاتی آتی مرتبط با برنامه‌های سلامت روان

23-   آموزش به گروه‌های در معرض خطر و بیماران و خانواده آنها درخصوص اختلالات روانپزشکی و مراقبت از بیماران

24-   آموزش و بازآموزی بهورزان، کاردانان و رابطین بهداشتی (سطح اول ارائه خدمات)

25-   22-   پایش و نظارت عملکرد بهورزان، کاردانان و رابطین بهداشتی (سطح اول ارائه خدمات)

26-   شناسایی و غربالگری اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری در جمعیت تحت پوشش تیم سلامت در گروه‌های سنی مختلف

27-   ارجاع بیماران روانپزشکی به سطوح بالاتر

28-   ارائه مشاوره و مداخلات روان شناختی در بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی

29-   ارائه حمایت‌های روانی – اجتماعی در حوادث و بلایا و مداخله در بحران

30-   پیگیری و مراقبت بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی

31-   ارائه مشاوره توان بخشی برای بیماران شدید

32-   آموزش مهارت‌های اجتماعی و فعالیت‌های روزمره زندگی برای بیماران شدید

33-   تسهیل دسترسی بیماران شدید به خدمات مددکاری اجتماعی (بهزیستی و کمیته امداد)

34-   ارائه مشاوره توان بخشی و حمایت‌های روان شناختی از خانواده بیماران شدید

35-   پذیرش بیماران و انجام درمان‌های غیر دارویی، مشاوره و انجام مداخلات حمایتی

36-   انجام مداخلات پیشگیری جهت ارتقاء آگاهی جامعه

 

جستجو