طراحی سایت
Live Tabs

 

نام ونام خانوادگی: 

علی منصوری ذلانی

مدرک تحصیلی:

کارشناس بهداشت عمومی

پست سازمانی:

کارشناس  مبارزه با بیماریهای غیرواگیر

آدرس الکترونیک:

تلفن تماس: 3239038-0843 
 

 

 
 
جستجو