طراحی سایت
Live Tabs

 

نام و نام خانوادگی: رسول به آفرین

مدرک تحصیلی:کارشناس بهداشت عمومی

پست سازمانی:کارشناس  مبارزه با بیماریهای واگیر

مسئول برنامه بیماریهای زئونوز و آب و غذا و آنفلوانزا

آدرس الکترونیک:

تلفن تماس:3233031-0843
 

 
 
جستجو