طراحی سایت
Live Tabs

 

نام  و نام خانوادگی : حمداله رضایی

مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی

پست سازمانی : کارشناس  مبارزه با بیماریها (مسئول زنجیره سرما)

 مسئول برنامه قابل پیشگیری با واکسن

پست الکترونیک Hrezai281@yahoo.com

تلفن تماس : 3233031-0843
 
 
 
جستجو