طراحی سایت
Live Tabs

 

 

نام ونام خانوادگی:علی اکبر یاسمی

مدرک تحصیلی:کارشناس بهداشت عمومی

پست سازمانی:کارشناس مسئول مبارزه با بیماریهای واگیر

مسئول برنامه مراقبت بیمارهای سل- ایدز و std 

آدرس الکترونیک:yasemi.cdc@gmail.com

تلفن تماس:32330313
 

 

1.       جمع آوری داده های مربوط به فعالیتهای برنامه های اجرایی از شهرستانهای تابعه و تجزیه و تحلیل و ارائه گزارشات کارشناسی

2.       سازماندهی  برنامه ریزی  و اجرای استراتژیهای مراقبتی براساس نتایج بررسی های انجام گرفته و سیاست های کشوری 

3.      نظارت  پایش و ارزیابی نیروهای محیطی از نحوه عملکرد و وظایف محوله و ارائه پس خوراند مناسب

4.      نظارت پایش و ارزیابی نیروهای محیطی از نحوه و وظایف محوله و ارائه پس خوراند مناسب 

5.      همکاری و جلب مشارکت بخش های مختلف اجتماعی  ا جرائی مؤثر در مراقبت های بهداشتی 

6.      برنامه ریزی و تنظیم برنامه های تفضیلی ا جرایی سالیانه بیماریهای واگیر و غیر واگیر 

7.      ابلاغ برنامه ها , دستورالعمل ها و آئین نامه های اجرایی به سطوح محیطی و نظارت برنحوه اجرای مفاد آنها 

8.       برآورد و پیش بینی میزان بروز بیماریهای هدف ( واگیر  غیر واگیر ) و انجام بررسی های اپیدمیولوژیک و استخرا ج نتایج عملی برمبنای متون علمی و فراهم نمودن تمهیدات لازم , جهت پیشگیری از وقوع موارد جدید و مشابه در آینده

9.      سازماندهی و برنامه ریزی و اجرای استراتژیهای مراقبت Survcillance مبارزه کنترل– حذف  ریشه کنی بیماریها براساس داده های آماری و تجزیه و تحلیل آنها

10.   مشارکت و همکاری در برنامه ریزی های استانی در زمینه برنامه های اجرایی حوزه معاونت بهداشتی 

11.  همکاری آموزشی با دانشکده های پزشکی  پیراپزشکی  بهداشت  ادارات آموزش و پرورش  دانشگاههای دولتی و خصوصی و گروههای پزشکی  بخش خصوصی در زمینه راهکارهای پیشگیری اولیه  ثانویه  ثالثیه 

12.  طراحی و تدوین و اجرای طرحهای تحقیقاتی در مورد بیماریهای هدف و اثربخشی برنامه های اجرایی به منظور ارائه راهکارهای استراتژیک جهت اجرا درواحد سازمانی و سایر سازمانهای مرتبط

13.   تهیه –تدوین  تألیف و ترجمه متون علمی  آموزشی و ارسال آن به اداره کل وزارت متبوع  معاونت های امور بهداشتی  شبکه های بهداشت و درمان , نظام پزشکی 
-
 دانشکده های پزشکی  پیراپزشکی و بهداشت حسب مورد 

14.  برآورد و تهیه طرح توزیع منابع ( مالی  تجهیزات  نیروی انسانی  واکسن دارو  مواد بیولوژیکی دیگر ) برای اجرای برنامه ها در سطح استان و ارائه آن به معاون امور بهداشتی 

15.  تشکیل جلسات  سمینارها و کارگاههای آموزشی به منظور تبین اهداف گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها جهت پزشکان ( بخش خصوصی  بخش دولتی ) و کارشناسان شاغل در سیستم ارائه خدمات بهداشتی و درمانی ) 

16.  طراحی و تدوین ابزارها و متون آموزشی جهت آموزش جامعه با استفاده از رسانه های آموزشی ( نظیر پوستر  پمفلت - ... ) 

17.   معرفی عناوین تحقیقات کاربردی در مورد مراقبت و پیشگیری ( اولیه  ثانویه –ثالثیه ) از بیماریها 

18.  ارائه راهکارها و روش های مناسب برای جلب مشارکت جامعه در فعالیت های بهداشتی 

19.  اجرای طرح های نمونه و پایلوت کشوری و استانی و ارائه ننتایج تحلیلی آن و بررسی زمینه تعمیم طرح  در سطح استان کشور 

20.   -ایجاد هماهنگی و همکاریهای درون و برون بخشی

21.   طراحی و تدوین برنامه های آموزشی برای گروههای خاص ( نظیر زندانیان –کسبه  معتادان ) و اجرای آن

22.   مطالعه و تحقیق در زمینه عوامل خطر(riskfactors) و گروههای جمعیتی در معرض خطر و ارائه پیشنهادات و توصیه های لازم جهت کاهش خطر 

تشکیل جلسات کمیته های بیماریهای واگیر و غیرواگیر با هماهنگی معاونت امور بهداشتی
 
جستجو