طراحی سایت
Live Tabs

 

 

نام ونام خانوادگی:علی اکبر یاسمی

مدرک تحصیلی:کارشناس بهداشت عمومی

پست سازمانی:کارشناس مسئول مبارزه با بیماریهای واگیر

 و کارشناس مدیریتکاهش خطر بلایا

آدرس الکترونیک:yasemi.cdc@gmail.com

تلفن تماس:32330313
 


 
 
جستجو