طراحی سایت
Live Tabs

 

نام و نام خانوادگی:  محسن نیکوند 
پست سازمانی : کارشناس نظارت بر امور درمان
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد پرستاری
پست الکترونیک: mohsen.nikvand1364@gmail.com
شماره تماس : 08433233031 
 


 

1.      انجام نظارتهای ادواری مشخص شده طبق برنامه

2.      نظارتهای موردی و حسب ضرورت در امورات محوله

3.      ارائه گزارش بصورت مکتوب و هفتگی به ریاست اداره نظارت

4.      تنظیم و بروزسانی محرمانه برنامه بصورت هر 6 ماه یکبار

5.      تهیه و تنظیم تعرفه ها در هر واحد و نصب آن در واحد مربوطه

 
جستجو