طراحی سایت
Live Tabs

 

 نام و نام خانوادگی: جواد حیدری

پست سازمانی : کارشناس گسترش
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد حشره شناسی

سابقه کار:10 سال

آدرس الکترونیک:javadheidari1358@yahoo.com

تلفن تماس:3239038-0843

 

 

شرح وظايف  کارشناس گسترش:

 

  - نظارت بر اجرای ضوابط گسترش واحدهای بهداشتی درمانی و هماهنگی واحدهای بهداشتی

  - نظارت بر واحدهای بهداشتی سطوح ميانی و محيطی (مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت ) بر اساس نظام شبکه و ايجاد هماهنگی لازم بين واحدها.

  - اولويت بندی در احداث واحدهای بهداشتی درمانی ، تعيين مکان مناسب برای احداث طبق ضوابط و نظارت و هماهنگی در احداث بنا با دفتر فنی وتعيين نيازها و اولويتها در توزيع منابع گسترش و برآورد نيروی انسانی ، ايجاد و تجهيز واحدهای بهداشتی.

  - ارزشيابی خدمات واحدهای بهداشتی و تعيين فايده اثربخشی آنها و پايش از عمليات اجرايی مربوط به گسترش شبکه ، نظارت بر پذيرش بهورزان و توزيع نيروی انسانی .

  - بهره گيری از داده های آماری جمع آوری شده به منظور برنامه ريزی ساليانه و ميان مدت در اصلاح گسترش شبکه های بهداشتی درمانی

  - تحليل آمار و اطلاعات به منظور محاسبه نشانگرهای بهداشتی و تعيين نيازها و اولويتها ، تهيه بازتاب اطلاعاتی برای واحدهای بهداشتی جهت برنامه ريزی.

  - هماهنگی و همکاری با برنامه های جاری بهداشتی در منطقه.

  - نظارت برجذب و استقرارتيم پزشک خانواده و نظارت بر نحوه اجرای فعاليتهای بيمه روستايی و پزشک خانواده.

  - عرضه و انعکاس دستاوردهای بهداشتی درمانی به منظور جلب مشارکت مردمی و حمايتهای سياسی و پشتيبانی مالی در منطقه.

  - گزارش تنگناها و نارسايی های موجود بهداشتی و پيشنهاد راه حل مناسب

  - برگزاری جلسات مختلف با کارشناسان وسرپرستان واحدهاوپزشکان (حسب نياز)

  - شرکت در جلسات وارائه گزارش به عنوان نماينده مرکز بهداشت

- استقرار تيم پزشک خانواده درمراکز مجری

-برنامه ريزی وآموزش تيم پزشک خانواده

  - تشکيل کميته آموزش به منظور نيازسنجی آموزشی تيم پزشک خانواده

  - تشکيل کميته شهرستانی بيمه روستايی

  - تعيين ضرايب حقوق ماهيانه تيم های پزشک خانواده

  - تعيين ضرايب حقوق تسويه حساب تيم پزشک خانواده

  - تعيين ضرايب سنوات و خريد مرخصی ساليانه تيم پزشک خانواده

  - فراخوان پزشکان وماماها، ثبت نام ومصاحبه باآنان جهت تعيين وگزينش پزشک خانواده

  - توزيع حق الزحمه پرسنلی واحدهای ستادی ومحيطی بيمه روستايی

  - پايش از مراکز بهداشتی درمانی / پايش از مراکز مجری بيمه روستايی / پايگاههای بهداشتی / خانه های بهداشتی / پايگاههای مشارکت سلامت

  - برآورد و توزيع تجهيزات اداری وپزشکی مورد نياز واحدهای تابعه

  - بررسی و به روز نمودن تشکيلات مرکز بهداشت وطرح گسترش شبکه

  - برآورد اطلاعات جمعيتی وارسال به مناطق ومراکز

  - تهيه گزارش عملکرد واحد گسترش به صورت فصلی ويک ساله

  - ثبت اطلاعات ساختار شبکه سلامت وزيج حياتی شهرستان شهريار در برنامه HNIS

  - تامين وتوزيع نيروی انسانی

  - گسترش وراه اندازی واحدها

  - سامانه خدمات سلامت ايرانيان

  - اعلام نظر در خصوص انتقال و ماموريت نيروها

  - نظارت برتکميل پروژه های عمرانی مراکز و خانه های بهداشت تحت پوشش

  - پيشنهاد احداث ، تعمير و تجهيز مراکز بهداشتی درمانی ، پايگاه ها و خانه های بهداشت

  - نظارت برانجام تعميرات واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی

  - تدوين برنامه ريزی استراتژيک واحد وبرنامه جامع عملياتی

  - تهيه وپيگيری قرارداد واحدهای ارائه دهنده خدمات استيجاری

  - اعلام نظر در خصوص زمينهای کاربری بهداشتی ودرمانی

  - تشکيل جلسات هماهنگی بامربيان ونمايندگان رابطين بهداشت

  - بررسی نيازهای آموزشی مربيان رابطان

  - برگزاری همايش داوطلبان سلامت به منظور قدردانی ازايشان (ساليانه )

  - نظارت برتشکيل وشرکت درکميته رابطان

  - انتخاب ساليانه رابط ومربی رابط نمونه

 

 

جستجو