طراحی سایت
مناسبتهای روز
............

شعار سال 2017 ســـــازمان جهانی بهداشت : "افسردی؛ بیـــــا حرف بزنیم"////////////
Live Tabs
 

مرکز بهداشتی درمانی  شماره دو

 

مسئول مرکز

 

اسحاق اسماعیلی

 

امکانات

 

 

 

 

پزشک/ماما/ کاردان مبارزه/ آزمایشگاه/ دندانپزشک/بهداشت محیط/ بهداشت خانواده/بهداشت حرفه ای/ واکسیناسیون/مشاوره ازدواج و تالاسمی.


 

جستجو