طراحی سایت
مناسبتهای روز
............

شعار سال 2017 ســـــازمان جهانی بهداشت : "افسردی؛ بیـــــا حرف بزنیم"////////////
Live Tabs

 

 

مرکز بهداشتی درمانی  شماره یک

 

مسئول مرکز

 

مراد علی میر حیدری

 

امکانات

 

 

 

 

پزشک/دندانپزشک/ماما/داروخانه/واکسیناسیون /تزریقات و پانسمان/ دندانپزشک/بهداشت محیط/ بهداشت خانواده/اسناد پزشکی. 

مرکز بهداشتی درمانی  زرنه

 

مسئول مرکز

 

نصرت اله نرگسی

 

امکانات

 

 

 

 

پزشک/ماما/داروخانه/بهیار/کاردان مبارزه/تزریقات  و پانسمان/آزمایشگاه/ دندانپزشک/بهداشت محیط/ بهداشت خانواده

 

 


 

جستجو