طراحی سایت
مناسبتهای روز
............

شعار سال 2017 ســـــازمان جهانی بهداشت : "افسردی؛ بیـــــا حرف بزنیم"////////////
Live Tabs


نام:سودابه

نام خانوادگی:پاشایی

مدرک تحصیلی:کارشناس بهداشت خانواده

 پست سازمانی:کارشناس مسئول سلامت خانواده و جمعیت

سابقه کار:4سال

آدرس الکترونیک:

تلفن تماس:3238759

 
نام:زینب

نام خانوادگی:تنبا

مدرک تحصیلی:لیسانس مامایی

مقطع تحصیلی:کارشناسی

پست سازمانی:کارشناس برنامه مادران

سابقه کار:

آدرس الکترونیک:mmohamadzade97@yahoo.com

تلفن تماس:3238759

 

نام:نصرت

نام خانوادگی:مرادی

مدرک تحصیلی:کارشناس پرستاری

پست سازمانی:کارشناس برنامه کودکان

سابقه کار:19سال

آدرس اللکترونیک:F_ka96@yahoo.com

تلفن:3238759
 

شرح وظایف کارشناس بهداشت خانواده(ستادی)
1. اجرای برنامه های آموزشی درسطوح مختلف
2. بررسی وبرنامه ریزی وتعیین اهداف وخط مشی های اجرائی درزمینه بهداشت خانواده ودرقالب سیاستهای کشوری وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی
3. تدوین برنامه عملیاتی واحد
4. همکاری بامراکز بهداشتی ودرمانی دراجرای طرحها وبرنامه های مورد نیاز
5. نظارت برکمیت وکیفیت خدمات وبرنامه ها هاومقایسه آن باضوابط ومعیارهای تعیین شده(پایش واحدهای بهداشتی)
6. تجزیه وتحلیل وارزشیابی اطلاعات مربوط به عملکرد برنامه ای
7. نگهداری ضوابط،اطلاعات وداده های موجود دربرنامه وبهره گیری ازآن دربرنامه های آینده .
8. همکاری وهماهنگی با سازمانها ،موسسات ،نهادها به منظور برنامه ریزی وپیشبرد اهداف برنامه بهداشت خانواده
9. تهیه وتنظیم برنامه ها ومطالب آموزشی برای سطوح مختلف ونظارت بر اجرای ان .
10. تهیه برنامه آموزشی حین خدمات رده های مختلف برنامه های بهداشت خانواده .
11. انجام بررسی وتحقیقات فنی واجتماعی وجمعیتی در زمینه برنامه های بهداشت خانواده .
12. همکاری موثر ومداوم با سایر واحدها.
13. شرکت در جلسات کمسیونها ،کمیته های فنی وتخصصی بهداشت خانواده به منظور برنامه ریزی وبحث وتبادل نظر در زمینه حل مسائل ومشکلات موجود وارائه نظرات مشورتی وتخصصی در زمینه های مختلف .
14. تهیه وتنظیم گزارش از نحوه عملکرد وپیشرفت برنامه وارائه آن به مسئولین مربوطه .
15. نظارت بر ارزشیابی فعالیتهای بهداشت خانواده واحدهای شهری وروستایی وتسهیلات زایمانی .
16. برگزاری کلاسهای آموزشی جهت پرسنل جدید وبرگزاری کلاسهای بازآموزی جهت نیروهای بهداشتی .
17. استخراج شاخصهای بهداشتی وتجزیه وتحلیل آنها وتعیین نقاط قوت وضعف خدمات ارائه شده .
18. شرکت در برنامه ریزی سالیانه واحد
19.نوشتن گزارش عملکردهای فصلی –شش ماهه وسالیانه .
20. نظارت برکمسیون شیر مصنوعی .
21. نظارت وپایش بیمارستان د وستدار کودک (تامین اجتماعی )
22. شرکت در جلسات کارشناسی ستاد مرکز بهداشت .
23. تشکیل جلسات ماهیانه جهت مسئولین بهداشت خانواده شهری .
24. تشکیل جلسات ماهیانه جهت کاردانان بهداشت خانواده روستایی وستادی .
25. برگزاری جاسات داخلی واحد جهت ارزیابی فعالیتهاوبرنامه ریزی .
26. شرکت در دوره های آموزشی معاونت بهداشتی وسایر معاونتها
27. شرکت در بازدیدهای کار شناسی از واحدها ی محیطی .
28. هماهنگی با بیمارستان هاو مرکز وازکتومی شهرستان ومراکز روستایی جهت انجام توبکتومی .
29. هماهنگی در جهت تهیه تراکتهای آموزشی – فرمها ودفاتر بهداشت خانواده – پوشش سالیانه کادر بهداشت خانواده .
30. بررسی وتکمیل پرسشنامه مرگ کودکان زیر 5سال
31. انجام سایر وظایف مربوطه ارجاعی .
32. جمع آوری آمارفعالیتهای انجام شده درواحدهای ارئه دهنده خدمت وارسال آن بهمعاونت بهداشتی به صورت فصلی
33. تهیه وتوزیع دفاترو فرمهای موردنیازواحدهای بهداشتی
34. کنترل ونظارت بردرخواستهای
 

 

 

 

جستجو