طراحی سایت
مناسبتهای روز
............

شعار سال 2017 ســـــازمان جهانی بهداشت : "افسردی؛ بیـــــا حرف بزنیم"////////////
Live Tabs

 

نام:نوراله

نام خانوادگی:رستمی

مدرک تحصیلی:کارشناس بهداشت محیط

سابقه کار:12سال

 آدرس الکترونیک:NoReLa_r@yahoo.com

تلفن تماس:3236200

                  
                                                     

 نام:بهروز

نام خانوادگی:مظفری

مدرک تحصیلی:کارشناس  مسئول بهداشت محیط

سابقه کار:24

آدرس الکترونیک:behrozm886@yahoo.com

تلفن تماس:3236200

 

 

نام:بشیر

نام خانوادگی:شفیعی

مدرک تحصیلی:کاردان بهداشت محیط

سابقه کار:

آدرس الکترونیک:

تلفن تماس:3236200

 

 

 

 

 

شرح وظايف و فعاليتهاي واحد بهداشت محيط

آنچه مهندس بهداشت محیط در مرکز بهداشت انجام می دهد:

1. کنترل بر بهسازی و بهداشت مراکز تهيه، توزيع و فروش مواد غذايي، اماکن عمومي و اماکن بين راهي؛

2. كنترل آب آشاميدني مناطق تحت پوشش از نظر ميكروبي و شيميايي و به صورت متناوب و اطمينان از سلامت آب منطقه و اعلام نتايج به ارگانهاي مربوطه؛

3. كلرسنجي روزانه و ثبت آن در پرونده كلرسنجي با قيد مشخصات ايستگاه كلرسنجي و اعلام نتايج به شبكه بهداشت و ارگانهاي مربوطه و در صورت لزوم گندزدايي آب؛

4. كنترل مواد غذايي و نمونه برداري از مواد غذايي مشكوك و ارسال آن به آزمايشگاه و معدوم نمودن مواد غذايي فاسد بر اساس دستورالعملهاي مربوطه؛

5. اجراي طرح يكنواخت سازي ماده 13 مواد خوردني و آشامدني و آرايشي و بهداشتي و اخذ مجوز تعطيل اماكن و مراكز از شبكه بهداشت و درمان جهت تعطيلي آنها؛

6. معرفي پيشه وران به آزمايشگاه و صدور كارت معاينه پزشكي جهت آنها طبق دستورالعملهاي صادره؛

7. بازديد از مدارس و مراكز آموزشي و مهد كودكها؛

8. بازديد و كنترل استخرهاي شنا

9. بازديد از آزمايشگاهها و مراكز بهداشتي درماني و مطبها و بيمارستانها از نظر وضعيت بهداشت محيط؛

10. بازديد از پاركها و ورزشگاهها و ترمينالها و تشكيل پرونده بهداشتي واعلام به سازمانها و مسئولين زيربط و پيگيري تا حصول نتيجه مطلوب؛

11. بررسي كنترل فاضلاب، زباله، هوا، منابع آلوده كننده آنها و مكاتبه با ارگانهاي مربوطه؛

12. رسيدگي به شکايات در زمينه های مختلف بهداشتي؛

13. سنجش يد در نمكهاي خوراكي يددار بطور روزانه و نمونه برداري از نمكهاي يد دار و ارسال به آزمايشگاه؛

14. كنترل و پايش امور محوله پرسنل تحت نظر و راهنمايي و ارشاد آنها جهت پيشبرد اهداف بهداشتي و ارائه راهكارهاي مناسب؛

15. اقدامات اضطراری هنگام وقوع بلايای طبيعي؛

16. شركت در جلسات بازآموزي و سمينارهاي طبق دستورالعملهاي مربوطه؛

17. بازديد از اماكن متبركه و مساجد طبق دستورالعملها مربوطه؛

18. بازديد از جايگاههاي پمپ بنزين و پيگيري نواقص

19. آموزش بهداشت جهت كليه رده ها توام با فعاليتهاي روزمره به طور چهره به چهره؛

20. نظارت بر دفع بهداشتي زباله در مناطق شهری و روستايي و سايت جمع آوری و دفع زباله ها

21. نظارت بر احداث و بهسازی توالت خانوار های روستايي؛

22. اجرای طرح ضريت؛

22. اجرای طرح شهر سالم؛

23. اجرای روستای سالم؛

24. بهسازی محيط روستا؛

25. برگزاری جلسات شورای بهداشت روستا، بخش و کارگروه بهداشت

26. نظارت بر فعاليت بهورزان در مورد كنترل كيفيت بهداشتي آب آشاميدني، بهسازي ( محيط روستا، منابع آب مثل چاه و چشمه، آبريزگاهها و ... ) مركز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي، بهداشت محيط منازل جلب مشاركت همگاني در جمع آوري و دفع بهداشتي زباله و فضولات و كنترل كيفيت مواد غذايي و آموزش موازين بهداشت محيط و .... و گزارش نتايج به مقامات ذيربط؛

27. راهنمايی و آموزش مردم و جلب مشاركت عمومي و همكاريهاي بين بخشي در زمينه اجراي پروژه هاي شهر سالم؛

28. اجراي ساير دستورات مقام مافوق در زمينه اي مربوط به بهداشت محيط؛

29. اجرای طرح توسعه و تشديد مواد غذايي در غالب طرح ضرب

30. اجرای طرح بيسج سلامت نوروزی؛

31. بازديد و نظارت از استخرهای شنا؛

32. جمع آوري اطلاعات و آمار مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي، آب آشاميدني و تأسيسات آب و فاضلاب و ... و تكميل فرمهای مربوطه؛

33. تجزيه و تحليل آمار و شاخصهای بهداشت محيط.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جستجو