طراحی سایت
مناسبتهای روز
............

شعار سال 2017 ســـــازمان جهانی بهداشت : "افسردی؛ بیـــــا حرف بزنیم"////////////
Live Tabs

 

نام ونام خانوادگی:علی خان حاتمی

مدرک تحصیلی:کاردان اتاق عمل

پست سازمانی:کارشناس مسئول امور دارویی

آدرس الکترونیک:Alikhanhatami@yahoo.com

تلفن تماس:3234258نام ونام خانوادگی:رضا احمدی

مدرک تحصیلی:

پست سازمانی:

آدرس الکترونیک:

 تلفن تماس:3234258نام ونام خانوادگی:بهار باسامی

مدرک تحصیلی:دکترای حرفه ایی(داروسازی)

پست سازمانی:داروساز(طرح)

آدرس الکترونیک:Baharbassami@yahoo.com

 تلفن تماس:3234258نام ونام خانوادگی:جواد حیدری

مدرک تحصیلی:کارشناس صنایع غذایی

پست سازمانی:طرح

آدرس الکترونیک:javad_Heidari123@yahoo.com

 تلفن تماس:3234258
 

 

اهم وظايف :

 

1-  تعيين و برآورد ميزان نياز دارويي، تجهيزات پزشکي مصرفي و اقلام بهداشتي

 

2-   تدارک و توزيع دارو بر اساس نياز واقعي شهرستان ( با توجه به گروههاي هدف، بيماريهاي فصلي و شايع منطقه اي، جمعيت تحت پوشش، روند مصرفي، موجودي و ...)

3- نظارت بر انبار و انبار گرداني

4-  نظارت و پي گيري لازم در خصوص نحوه نگهداري داروها در سطوح مختلف شبکه (با توجه به استانداردها)

 

5- نظارت بر عملکرد داروخانه های خصوصی سطح شهرستان و ارسال پسخوراند به معاونت غذا و دارو استان

 

6- نظارت بر عملکرد واحدهاي دارويي در مراکز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت تابعه و تهيه پس خوراند لازم براي اصلاح آن.

 

7- بررسي روند مصرف اقلام دارويي و جابجايي داروها به منظور اجتناب از انقضاء تاريخ مصرف آنها.

 

8-  نظارت بر حسن اجراي آيين نامه ها و بخش نامه هاي مربوطه.

 

9- مشارکت و نظارت بر نحوه تدريس مطالب آموزش دارويي در مراکز.

10-  برنامه ريزي و نظارت در خصوص نحوه هزينه اعتبارات دارويي با توجه به الويت هاي منطقه.

 

11- تدوين برنامه جامع عملياتي

 

12- نظارت بر صحت قيمت گذاري نسخ بر اساس آخرين تعرفه هاي ابلاغي.

 

13- همکاري با کميته بررسي نسخ به منظور بهينه سازي مصرف دارو در مراکز بهداشتي درماني.

 

14- انجام پژوهش هاي کاربردي به منظور بهبود نظام تدارک و توزيع و مصرف اصولي دارو.

 

15- تهیه بروشورهای آموزشی در راستای گسترش مصرف صحیح دارو

 

16- آموزش نيروهاي انساني جديدالورود

 

 

 

 

جستجو