شماره: 25421
1398/08/10
جلسه آموزشی با عنوان "پرتوهای یونیزان و غیر یونیزان" و راههای مقابله با آنها در مرکز شهرک نبوت برگزارشد
جلسه آموزشی با عنوان "پرتوهای یونیزان و غیر یونیزان" و راههای مقابله با آنها در مرکز شهرک نبوت برگزارشد

جلسه آموزشی با عنوان "پرتوهای یونیزان و غیر یونیزان" و راههای مقابله با آنها در مرکز شهرک نبوت برگزارشد

در این جلسه آموزشی موضوع "پرتوهای یونیزان و غیر یونیزان" و راههای مقابله با آنها توسط کارشناس بهداشت محیط مرکز خدمات جامع سلامت شهرک نبوت ایوان برای بهورزان تشریح شد.

جلسه آموزشی با عنوان "پرتوهای یونیزان و غیر یونیزان" و راههای مقابله با آنها در مرکز شهرک نبوت برگزارشد

در این جلسه آموزشی موضوع "پرتوهای یونیزان و غیر یونیزان" و راههای مقابله با آنها توسط کارشناس بهداشت محیط مرکز خدمات جامع سلامت شهرک نبوت ایوان برای بهورزان تشریح شد.

حق انتشار محفوظ است ©