شماره: 26605
1398/10/24
کارگاه بیماریهای زئونوز برگزار شد
کارگاه بیماریهای زئونوز برگزار شد

کارگاه بیماریهای زئونوز با حضور کارشناسان بیماریهای واگیر، مراقبین سلامت و بهورزان برگزار شد.

در ابتدای کارگاه دکتر جوروند مدیر شبکه در خصوص اهمیت مراقبت بیماریهای زئونوز مانند آنفلوانزا، هاری، تبهای خونریزی دهنده، سالک و تب مالت مطالبی ایراد کرد.

درادامه کارگاه برنامه کشوری بیماریهای مربوطه توسط کارشناسان بیماریهای واگیر ستاد شهرستان جهت شرکت کنندگان تشریح شد.

کارگاه بیماریهای زئونوز با حضور کارشناسان بیماریهای واگیر، مراقبین سلامت و بهورزان برگزار شد.

در ابتدای کارگاه دکتر جوروند مدیر شبکه در خصوص اهمیت مراقبت بیماریهای زئونوز مانند آنفلوانزا، هاری، تبهای خونریزی دهنده، سالک و تب مالت مطالبی ایراد کرد.

درادامه کارگاه برنامه کشوری بیماریهای مربوطه توسط کارشناسان بیماریهای واگیر ستاد شهرستان جهت شرکت کنندگان تشریح شد.

حق انتشار محفوظ است ©