طراحی سایت
مناسبتهای روز
............

شعار سال 2017 ســـــازمان جهانی بهداشت : "افسردی؛ بیـــــا حرف بزنیم"////////////
Live Tabs
ایمن سازی

نام ونام خانوادگی:علی اکبر یاسمی

مدرک تحصیلی:کارشناس بهداشت عمومی

پست سازمانی:کارشناس مسئول مبارزه با بیماریهای واگیر

مسئول برنامه مراقبت بیمارهای سل- ایدز و std 

آدرس الکترونیک:yasemi.cdc@gmail.com

تلفن تماس:32330313

نام ونام خانوادگی:حمداله رضایی

مدرک تحصیلی:کارشناس  بهداشت عمومی

پست سازمانی:کارشناس ایمن سازی و زنجیره سرد

مسئول برنامه قابل پیشگیری با واکسن

آدرس الکترونیک:Hrezai281@yahoo.com

تلفن تماس:32330313

نام ونام خانوادگی:رسول به آفرین

مدرک تحصیلی:کارشناس بهداشت عمومی

پست سازمانی:کارشناس  مبارزه با بیماریهای واگیر

مسئول برنامه بیماریهای زئونوز و آب و غذا و آنفلوانزا

آدرس الکترونیک:

تلفن تماس:32330313

 

 

 

 

اهم شرح وظایف واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها  :

 

   1
- جمع آوری داده های مربوط به فعالیتهای برنامه های اجرایی از شهرستانهای تابعه و تجزیه و تحلیل و ارائه گزارشات کارشناسی
2-  سازماندهی برنامه ریزی و اجرای استراتژیهای مراقبتی براساس نتایج بررسی های انجام گرفته و سیاست های کشوری
  -3
  نظارت پایش و ارزیابی نیروهای محیطی از نحوه عملکرد و وظایف محوله و ارائه پس خوراند مناسب
 
-4نظارت پایش و ارزیابی نیروهای محیطی از نحوه و وظایف محوله و ارائه پس خوراند مناسب
-5 همکاری و جلب مشارکت بخش های مختلف اجتماعی ا جرائی مؤثر در مراقبت های بهداشتی
  -6
برنامه ریزی و تنظیم برنامه های تفضیلی ا جرایی سالیانه بیماریهای واگیر و غیر واگیر
  -7
  ابلاغ برنامه ها , دستورالعمل ها و آئین نامه های اجرایی به سطوح محیطی و نظارت برنحوه اجرای مفاد آنها
8- برآورد و پیش بینی میزان بروز بیماریهای هدف ( واگیر غیر واگیر ) و انجام بررسی های اپیدمیولوژیک و استخرا ج نتایج عملی برمبنای متون علمی و فراهم نمودن تمهیدات لازم , جهت پیشگیری از وقوع موارد جدید و مشابه در آینده
 
9-  سازماندهی و برنامه ریزی و اجرای استراتژیهای مراقبت Survcillance مبارزه کنترل حذف ریشه کنی بیماریها براساس داده های آماری و تجزیه و تحلیل آنها
-10
مشارکت و همکاری در برنامه ریزی های استانی در زمینه برنامه های اجرایی حوزه معاونت بهداشتی
-11همکاری آموزشی با دانشکده های پزشکی پیراپزشکی بهداشت ادارات آموزش و پرورش دانشگاههای دولتی و خصوصی و گروههای پزشکی بخش خصوصی در زمینه راهکارهای پیشگیری اولیه ثانویه ثالثیه
-12 طراحی و تدوین و اجرای طرحهای تحقیقاتی در مورد بیماریهای هدف و اثربخشی برنامه های اجرایی به منظور ارائه راهکارهای استراتژیک جهت اجرا درواحد سازمانی و سایر سازمانهای مرتبط
  -13
  تهیه تدوین تألیف و ترجمه متون علمی آموزشی و ارسال آن به اداره کل وزارت متبوع معاونت های امور بهداشتی شبکه های بهداشت و درمان , نظام پزشکی
-
دانشکده های پزشکی پیراپزشکی و بهداشت حسب مورد
  -14
  برآورد و تهیه طرح توزیع منابع ( مالی تجهیزات نیروی انسانی واکسن دارو مواد بیولوژیکی دیگر ) برای اجرای برنامه ها در سطح استان و ارائه آن به معاون امور بهداشتی
 
-15تشکیل جلسات سمینارها و کارگاههای آموزشی به منظور تبین اهداف گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها جهت پزشکان ( بخش خصوصی بخش دولتی ) و کارشناسان شاغل در سیستم ارائه خدمات بهداشتی و درمانی )
  16
طراحی و تدوین ابزارها و متون آموزشی جهت آموزش جامعه با استفاده از رسانه های آموزشی ( نظیر پوستر پمفلت - ... )
 -17
  معرفی عناوین تحقیقات کاربردی در مورد مراقبت و پیشگیری ( اولیه ثانویه ثالثیه ) از بیماریها
 
-18  ارائه راهکارها و روش های مناسب برای جلب مشارکت جامعه در فعالیت های بهداشتی
  -19
  اجرای طرح های نمونه و پایلوت کشوری و استانی و ارائه ننتایج تحلیلی آن و بررسی زمینه تعمیم طرح در سطح استان کشور
  -20
  ایجاد هماهنگی و همکاریهای درون و برون بخشی
  -21
طراحی و تدوین برنامه های آموزشی برای گروههای خاص ( نظیر زندانیان کسبه معتادان ) و اجرای آن
  -22
مطالعه و تحقیق در زمینه عوامل خطر(riskfactors) و گروههای جمعیتی در معرض خطر و ارائه پیشنهادات و توصیه های لازم جهت کاهش خطر
 
-23 تشکیل جلسات کمیته های بیماریهای واگیر و غیرواگیر با هماهنگی معاونت امور بهداشتی

 

 

 

 
 
جستجو