طراحی سایت
Live Tabs

 

 

نام:علی

نام خانوادگی:مرادخانی گیلانی

مدرک تحصیلی:کارشناس مدیریت

پست سازمانی:حسابدار و امین اموال

سابقه کار:21سال

آدرس الکترونیک:a.moradkhani1349@gmail.com

تلفن تماس:3232963

نام:رضا

نام خانوادگی:نرگسی

مدرک تحصیلی:دیپلم علوم تجربی

پست سازمانی:حسابدار

سابقه کار:23سال

آدرس الکترونیک:

تلفن تماس:3232963


نام:فاطمه

نام خانوادگی:براتی

مدرک تحصیلی:کارشناسی حسابداری

پست سازمانی:حسابدار

سابقه کار:2سال

آدرس الکترونیک:F.Barati91@yahoo.com

تلفن تماس:3232963 

1 تهيه و تنظيم ليست حقوق و مزاياي كاركنان اعم از رسمي ،پيماني ، قراردادي و ... و چاپ اسناد مربوط
-2
مطالعه قوانين بودجه و مقررات مالي و اظهار نظر در مورد نحوه اجراي آنها.
-3
صدور چك اعم از چك هاي حقوقي ،پرداختي و غيره ..
- 4
تهيه و تنظيم گزارشهاي مالي اعم از ترازنامه ،صورت مغايرت مالي و غيره
-
5برقراري ارتباط با ذيحساب دانشگاه و به امضاء رساندن اسناد و چك هاي صادره
-
6تهيه و تنظيم فيش حقوقي ماهيانه كاركنان و انجام كليه امور مربوط
7-بايگاني كليه قراردادها ،اسناد حسابداري ، احكام ، نامه ها ، آئين نامه ها و بخشنامه ها و غيره
8 _انجام كليه امور مربوط به تأمين اعتبار درخواستهاي خريد كالا
 
9-تهيه كليه ضمائم لازم جهت صدور سند نظير گزارش كار ،مجوزهاي پرداخت و گزارش تأييدكار
 
10-پيگيري امور مربوط به ارسال چك هاي بدهي مالياتي ،كسورات ،غيبت ،تأخير و غيره
 -
11تهيه و تنظيم فرم هاي مورد نياز واحد هاي مالي
12ارائه گزارشات مختلف درخواستي مديريت در زمينه مختلف كاري

 

جستجو