طراحی سایت
Live Tabs

 

نام:امان اله

نام خانوادگی:همتی

مدرک تحصیلی: فوق دیپلم مدیریت بازرگانی

 پست سازمانی: رئیس امور عمومی

سابقه کار: 25 سال

آدرس الکترونیک:

تلفن تماس:3234803

 

نام: یونس

 

نام خانوادگی: مرادی

مدرک تحصیلی:  کارشناسی مدیریت

پست سازمانی: کارگزین

سابقه کار: 2 سال

آدرس الکترونیک:

moradi3242@yahoo.com

تلفن تماس: 3234803

 

 

 

 

 

 

شرح وظايف رئيس امور اداري :
1.      اجراي صحيح مقررات وآئين نامه ها و دستورالعمل ها و مصوبات مربوط به امور اداري
2.      رسيدگي به پيشنهادات و تقاضاهاي واصله به كليه مسائل امور اداري
3.      نظارت مستمر بر نحوه اجراي قوانين و مقررات آئين نامه ها وبخشنامه هاي صادره از مراجع ذيصلاح
4.      مطالعه و بررسي گزارشات تهيه شده توسط كاركنان تحت سرپرستي
5.      بررسي روش هاي مناسب و ساده كردن مراحل انجام كارها بطريق حذف مراحل زائد و كنترل فرم ها وتهيه فرم هاي جديد
6.      تنظيم ساعات كار كاركنان با نظر مقام مافوق مربوطه
7.      كسب خط مشي و دستورالعمل هاي لازم از مافوق
8.      انجام ساير امور مرتبط با شغل برحسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات
شرح وظايف كارگزين :
1.      مطالعه و بررسي قوانين ومقررات و آئين نامه ها و بخشنامه هاي مربوط به رشته شغلي
2.      تهيه و تنظيم برگ خلاصه سوابق خدمتي كاركنان
3.      تهيه پيش نويس نامه هاي اداري
4.      مشاركت در انجام امور مربوط به بيمه و رفاه كاركنان
5.      مشاركت در تهيه و تدوين و ابلاغ بخشنامه ها و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرائي
6.      جمع آوري و تجزيه وتحليل آمار و اطلاعات مربوط و ارائه گزارش هاي لازم به مقام مافوق
7.      اتخاذ رويه ها و انتخاب روش هاي مناسب جهت انجام امور پرسنلي
8.      انجام ساير امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقرراتجستجو