طراحی سایت
Live Tabs

نام:مجید

نام خانوادگی:حیدری

مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد مدیریت

پست سازمانی:

سابقه کار:29سال

آدرس الکترونیک:

تلفن تماس:

 

 

 

                                                    رئیس امور اداری

 

 

 

 

 

خلاصه شغل

1-رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهی مربوط به مسائل اداری کارکنان

2-تهیه و تنظیم برنامه های مختلف جهت هماهنگی واحد های تحت سرپرستی

3-شرکت در جلسات و کمیسیونهای اداری

4- نظارت بر نحوه تنظیم و اجرای قرار دادهای مربوط به شرکت های خدماتی

 

 

 

 

 

هدف شغل

برنامه ریزی جهت هماهنگی امور اداری از طریق بررسی و تجزیه و تحلیل مسائل و مشکلات اداری و ارائه راهکاری و ارائه راهکارهای مناسب.

 

 

 

 

 

مسئولیت ها

 

شاغل این پست بر اساس شرح وظایف مصوب در قبال:

کنترل حضور و غیاب کارکنان ,ارسال به موقع آمار و گزارشهای اداری رسیدگیبه پیشنهادات و تقاضای مربوط به کارکنان ,شرکت در جلسات وکمیسیونها یاداری ,امضاء و پاراف مکاتبات و نظارت بر حسن انجام واحدهای کارگزینی ودبیرخانه مسئول پاسخگو میباشد.

 

 

 

 

 ارتباطات

شاغل این پست به طور مستقیم و موثر با:

واحدهای کارگزینی ,دبیرخانه,ماشین نویسی,امور نقلیه,نگهبانی خدمات,تاسیسات,شرکت های خدمات,مدیریت نیروی انسانی,مدیریت,تشکیلات ,آموزش و بودجه برنامه ای ارتباط کاری دارد.

 

 

 

 

 

اختیارات

 

شاغل این پست در چهارچوب قئانین و مقررات ,آئئین نامه ها وبخشنامه وبا هماهنگی مسئولین ذیربط در مقابل:

امضاء و پاراف مکاتبات ,امضاء ومرخصی ها و ماموریت های اداری و نظارت بر حسن انجام امور واداری واحدهای تحت سرپرستی اختیارات لازم را دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

جستجو