X

مسئول امور داروئی

 سمیه داوری

 

 کارشناس ارشد آمار و ریاضی
شماره تماس : 08433238759

شرح وظایف

  • تهيه داروهاي اساسي بر اساس پروتكلهاي بهداشتي و درماني ، طبق اعلام نیازواحد های ستادی، جهت استفاده در واحد هاي محيطي
  • توزيع بموقع داروها و تجهيزات مصرفي به واحد هاي محيطي
  • نظارت و بررسی کلیه آیتم های مربوط  به واحد دارویی در سامانه سیب
  • هماهنگی با معاونت غذا ودارو در خصوص تهیه و توزیع کوپن شیر مصنوعی
  • آموزش کلیه گروههای هدف و دانشجویان
  • انجام اقدامات لازم جهت  عقد قرارداد با داروخانه های بخش خصوصی جهت دسترسي آسان بيمه شدگان بيمه روستايي  به دارو
  • نظارت بر نحوه اجرای فرآیند های مربوط به واحد دارویی درداروخانه های طرف قرارداد ،تیم سلامت ،مجتمع های سلامت ،مراکز سلامت  و خانه های بهداشت
  • بررسی وتنظیم اسنادنسخ داروخانه های طرف قرارداد
  • استخراج شاخص هاو آمارهای  مربوط به واحد دارويي جمع بندی، تحليل و بررسي جهت ارتقا و بهبود كيفيت تامين و توزيع دارور