X

نام و نام خانوادگی : سمیه داوری

پست سازمانی : کارشناس آمار

مدرک و رشته های تحصیلی : کارشناس ارشد آمار و ریاضی

شماره تماس : 08433238759

معرفی واحد و شرح وظایف
   
 

آمار به عنوان يك علم ، عبارتست از مطالعه و بررسي براي مفهوم دادن به داده ها.

آمار مجموعه اي از مفاهيم و روش هاست كه در هر زمينه پژوهش ، براي گردآوري و تعبير اطلاعات مربوط به آن و انجام نتيجه گيري ها، در شرايطي كه عدم حتميت و تغيير وجود دارد، بكار مي رود واژه  آمار از كلمه لاتين status سرچشمه گرفته است كه به معناي حالت ، وضع يا موقعيت مي باشد از اين واژه به عنوان ريشه واژه هاي stato  (دولت) statista (دولت شناس يا اطلاعات راجع به دولت دارد) statistica (آمار) كه مجموعه معين راجع به دولت مي باشد به وجود آماده است علم آمار همانند هر علم ديگر در نتيجه نياز هاي بشر بوجود آمده است و تاريخي غني دارد بطوري كه از دوران هاي گذشته تاكنون رشد و تكامل آن ادامه يافته است. در مفهوم كلي، آمار مجموعه داده هاي عددي مربوط به يك موضوع است. تا قبل از قرن 19 از آمار در زمينه هاي محدود نظير مسايل مالياتي و نظامي استفاده شده و با شروع قرن 19 همراه با تحولات اجتماعي –اقتصادي كه در اروپا و سپس درساير نقاط جهان پديد آمد انجام خدمات اجتماعي به عنوان يك  وظيفه براي كشورها مطرح و بدنبال آن ضرورت برنامه ريزي براي ارايه اين خدمات كاربرد آمار را به طور فزاينده گسترش داد تا آن جا كه امروزه در كليه زمينه هاي اجتماعي – اقتصادي به عنوان اصلي ترين وسيله شناخت نيازها و امكانات و مهمترين ابزار برنامه ريزي به شمارمي رود.
 در جهان امروز اطلاعات جزو سرمايه هاي ملي هر كشوري محسوب مي شود , تا جايي كه اين مهم به صحنه رقابت بين المللي تبديل شده است . با توجه به توسعه فنآوري اطلاعات و رشد فزآينده تكنولوژي ارتباطات، دسترسي به اطلاعات با حجم و سرعت بالا , مديران بهداشتي و درماني را در زمينه رعايت اصول مديريتي و ايجاد هماهنگي لازم و تصميم گيري سريع ياري مي نمايد . بكارگيري تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات از مهمترين ابزاري است كه امروزه در تمامي سطوح ضروري است و مديران بهداشتي و درماني نه تنها از اين قاعده مستثني نيستند , بلكه با توجه به هدف نهايي تشكيلات بهداشت و درمان بكارگيري تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد.

شرح وظايف كارشناس آمار 

 
      *        جمع آوري و استخراج آمار جمعيتي سرشماري ابتداي سال

*جمع آوري و كنترل آمار جمعيت به تفكيك گروه هاي سني روستايي، تيم سيار و افاغنه شهرستان و جمع بندي و استخراج آمار جمعيتي شهرستان

*      ارائه آمار جمعيتي پس ازتاييد حراست به ادارات شهرستان

*      اجراي برنامه نظام ثبت و طبقه بندي علل مرگ :

*      جمع آوري آمار مرگ و مير از بيمارستان ها، شهرداري مراكز بهداشتي درماني، خانه هاي بهداشت، پزشكي قانوني و هماهنگي با اداره ثبت احوال.

*       تكرارگيري و  ورود اطلاعات در نرم افزار كشوري سيستم جامع ثبت مرگ و مير، كنترل اطلاعات وارد شده ، حذف موارد تكراري و ارسال نسخه كامپيوتري اطلاعات وارد شده در شهرستان به استان و تحويل دفترچه هاي گواهي فوت و نظارت بر امور گواهي هاي فوت صادر شده

*        تشكيل جلسات هماهنگي درون بخشي و بين بخشي : فرمانداري ، بيمارستان ، مدير شبكه ، پزشكي قانوني ، ثبت احوال ، شهرداري گورستان و مركز فوريت هاي پزشكي

*       انجام هماهنگي هاي لازم درخصوص مرگ كودكان 59-1 ماهه با واحد بهداشت خانواده

*       انجام هماهنگي هاي لازم درخصوص مرگ ناشي از سرطان ها، سل، مننژيت، ايدز، خودكشي ها و ... با واحد مبارزه با بيماريها

*       برگزاري كارگاه هاي آموزشي جهت همكاران محيطي

*      جمع آوري، كنترل ورود اطلاعات در نرم افزار فرابر و استخراج شاخصهاي زيج حياتي

*       جمع آوري، كنترل، تبديل و استخراج آمار و اطلاعات مورد نياز

*        طبقه بندي، تجزيه و تحليل و تفسير آمار و اطلاعات

*        آموزش به همكاران جديد الورود به سيستم و دانشجويان

*      اجراي طرح هاي علمي پژوهشي

*        شركت در سمينارها و ارائه نتايج حاصله از پشيرفت هاي علمي و فني مربوط به فرابري داده ها

*       انجام ساير امور مربوطه

شرح وظايف كارشناس مسئول :  آمار

 استخراج صحيح اطلاعات آماري
 كنترل اطلاعات ثبت شده فعاليت هاي روزمره مراكز تحت پوشش
 جمع آوري اطلاعات و آمار از عملكردهاي مختلف واحدهاي تابعه
جمع بندي آمار و ارقام و ارسال آن به معاونت بهداشتي
 ارسال پس خوراندهاي لازم به واحدهاي تابعه
استخراج شاخص هاي مربوط به فرم هاي مختلف آماري واصله؛
 همكاري با ديگر واحدهاي ستادي در جهت پيشبرد برنامه هاي آماري
آموزش پزشكان جديدالورود طبق برنامه تنظيمي.
افزايش آگاهي كاركنان مراكزدرزمينه آمارهاي بهداشتي
استخراج به موقع آماروشاخصهاي بهداشتي

 شرح وظايف كارشناس آمار :

 تهيه معيارها ، شاخص ها ، جداول ، دستورالعمل هاي مورد نياز.
تجزيه و تحليل ، نتيجه گيري و تعبير و تفسيرهاي اطلاعات آماري.
انجام محاسبات لازم و بكارگيري فرمول ها و روشهاي مختلف آماري. 
 تهيه و تنظيم گزارشات آماري و بررسي و كنترل اطلاعات مربوطه .
 تهيه گزارشات دوره اي و بررسي تغييرات و تحولات زماني هر يك از موضوعات موردنياز .
 همكاري در برنامه ريزي و هماهنگي و اجراي آمارگيري هاي مورد نياز واحد ذيربط.
 كنترل اطلاعات ثبت شده فعاليت هاي روزمره مراكزتحت پوشش ا نجام ساير امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق.
 برنامه كشوري ثبت مرگ ومير در سطح كل شهرستان اين برنامه در اغلب شهرستانها در واحد آمارستادبه صورت مستمر انجام مي پذيرد 
اين واحد اقدام به جمع آوري آمارهاي مربوطه از آرامستانهاي تابعه- بيمارستانهاي موجود - و تمامي مراكز روستايي در سطح شهرستان هاي تابعه مي نمايد، وپس از طي مراحل مختلف ( تطبيق آمارها حذف موارد مربوط به شهرستانها و تكراري) اقدام به ثبت اطلاعات در برنامه كشوري ثبت مرگ مي نمايد.

 طراحي فرم هاي آماري :

 به منظور نيل به اهداف اختصاصي در زمينه استخراج به موقع آمار اين واحد اقدام به برنامه نويسي فرم هاي مختلف آماري در رايانه نموده است و اغلب فرم هاي آماري مربوط به واحد آمار در رايانه برنامه ريزي شده است .

 جمع آوري و جمع بندي شاخص هاي بهداشتي ارائه شده از معاونت بهداشتي دانشگاه) در سطح خانه هاي بهداشت و مراكز روستايي )

( در سطح واحدهاي ستادي(

 همكاري با ادارات ثبت احوال شهرستان همكاري با واحد هاي ستادي پيرامون مسائل مختلف آمار و برنامه ريزي رايانه اي فرم هاي آماري آنان